bg_image

خدمات ما

صرافی پارسیان خدمات متعددی را به مشتریان ارائه می دهد تا باعث رضایت شما مشتریان محترم گردد.
بخشی از این خدمات به صورت زیر است.

مدیریت وجوه ارزی مشتریان ویژه صادرکنندگان

شرکت صرافی پارسیان با در اختیار داشتن زیرساخت های لازم امادگی عقد قرارداد با صادرکنندگان کالا و خدمات جهت مدیریت وجوه ارزی آنها در خارج از کشور با همکاری بانک پارسیان دارد.

خرید ارزهای صادراتی به صورت حواله و اسکناس

شرکت صرافی پارسیان وجوه ارزی حاصل از صادرات صادرکنندگان کالا و خدمات را در شبکه نیما و سنا براساس نرخ های رقابتی خریداری می نماید.

تامین نیازهای ارزی واردکنندگان (سامانه نیما)

ما با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات صادرکنندگان نیازهای ارزی وارد کنندگان کالا و خدمات را از طریق سامانه نیما تامین می کنیم.

ارسال حوالجات ارزی/ نقدی/ واریز به حساب

شرکت صرافی پارسیان با در اختیار داشتن شبکه گسترده کارگزاران متعهد است حوالجات ارزی مشتریان را در اسرع وقت به حساب ذینفعان واریز و در کشورهای مورد تقاضا بصورت اسکناس پرداخت نماید.

خدمات مشاوره ارزی

مشتریان می توانند از خدمات مشاوره کارشناسان خبره بانکی در انجام حوالجات بانکی به منظور کاهش ریسک های انتقال ارز بهره مند گردند.

فروش ارز به صورت اسکناس

فروش ارز بصورت اسکناس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوق در چهارچوب مقرررات بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران و اداره مبارزه با پولشویی انجام می پذیرد

ارائه مشاوره ارزی

مشتریان می توانند از خدمات مشاوره کارشناسان خبره بانکی در انجام حوالجات بانکی به منظور کاهش ریسک های انتقال ارز بهره مند گردند.