bg_image

فرم های احراز هویت

برای دریافت تمامی خدمات شرکت صرافی پارسیان تکمیل فرم احراز هویت ضروری می باشد.

دانلود

برای دریافت تمامی خدمات شرکت صرافی پارسیان تکمیل فرم احراز هویت ضروری می باشد.

دانلود

متن داخل فرم می بایست در سربرگ شرکت چاپ شود و به مهر و امضای مجاز شرکت رسیده و ضمیمه فرم گردد.

دانلود

قوانین و مقررات

نظام حقوق حاکم بر عملیات صرافی پارسیان مشتمل بر مجموعه مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. در زیر برخی از این قوانین و مقررات آورده شده است. همچنین شما میتوانید متن کامل هر قانون را دریافت کنید.

image

دستورالعمل اجرايی تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها

به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تيرمـاه ۱۳۵۱، قـانون تنظـيم بازار غيرمتشکل پولی و آيين نامه های اجرايی آن و بنـد (الـف) مـاده (۲۱) قـانون احکـام دائمـی برنامه های توسعه کشور، «دستورالعمل اجرايی تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيهـا»، به شرح ذيل تدوين ميگردد.

دستورالعمل اجرايی مبارزه با پولشويی در صرافی ها

به منظور مبارزه بـا پولـشويی و جلـوگيری از تـامين مـالی تروريـسم و نيـز فـراهم آوردن تمهيـدات لازم بـرای اجـرای مـاده ۷ قـانون مبـارزه بـا پولـشويی (مصوب ـ دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)، آيـين نامـه اجرايـی قـانون مبارزه با پولـشويی موضـوع تـصويبنامـه شـماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مـورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه های مربوط به قانون مبـارزه بـا پولشويی و اصلاحات بعدی آن، آيين نامه مستند سازی جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامه شـماره ۲۱۱۸۱۵/ت ۳۹۳۹۵ ه مـورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ هيـات وزيـران و همسويی با ضوابط و معيارهای بين المللی در زمينه مبارزه با پولـشويی و تـامين مـالی...

image